Bendruomenė NAUJAMIESČIO VINGIS
Background
Bendruomenė NAUJAMIESČIO VINGIS

VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS IR VILNIAUS BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
2015  m. vasario 12 d. Vilniaus rotušėje buvo iškilmingai pasirašyta nauja partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis tarp aktyvių Vilniaus vietos bendruomenių ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos.
Nuotraukos iš iškilmingos ceremonijos Vilniaus Rotušėje  (žr. galeriją čia>>)


PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2014 m. gruodžio 10 d.
sprendimu Nr. 1-2165

Vilniaus bendruomenių asociacijos tarybos
2014 m.       d.
sprendimu Nr.

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  IR VILNIAUS  BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJOS     BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

             1. Vilniaus miesto savivaldybės (toliau –Savivaldybės) ir Vilniaus bendruomenių asociacijos  (toliau – VBA), vienijančios Vilniaus gyvenamosios vietos bendruomenių organizacijos bendradarbiavimo sutartis (toliau – Sutartis) yra pagrindas Savivaldybės ir VBA bendrai veiklai, kuri padėtų stiprinti vietos savivaldą ir įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje bei sudarytų palankias sąlygas Vilniaus bendruomenių  veiklos plėtrai.

            2. Sutartis apibrėžia pagrindinius bendradarbiavimo tikslus bei uždavinius ir numato jų įgyvendinimo priemones, Sutarties šalių veiklos kryptis ir institucijas, atsakingas už Sutarties įgyvendinimą.

             2.1. Sutartyje vartojamų sąvokų išaiškinimai:

             2.1.1. Savivaldybė - Vilniaus miesto savivaldybė bei jos administravimo subjektai;

              2.1.2. Gyvenamos vietos bendruomeninė organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio steigėjai, nariai ar dalininkai yra gyvenamosios vietos bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios veiklos tikslai yra įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje;

              2.1.3. Gyvenamoji vietovė – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalis (seniūnija, seniūnaitija ar kt.), apibrėžta funkciškai ar administraciniai ir kurioje veikia vietos bendruomenių  organizacijos.

3. Sutarties tikslai ir uždaviniai:

3.1. sudaryti sąlygas formuotis pilietinei ir demokratinei visuomenei Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų bendruomenėje;

3.2. stiprinti Vilniaus miesto savivaldybės institucijų ir VBA bendradarbiavimą visose srityse;

3.3. padėti gyvenamos vietovės bendruomenių nariams integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį miesto gyvenimą;

3.4. padėti bendruomenėms įgyvendinti savo tikslus.

3.5. skatinti vietos bendruomenių socialinį verslumą didinant gyventojų užimtumą ir kūrybiškumą.

            4. Sutarties principai:

4.1. partnerystė – Savivaldybės ir VBA bendruomenių bendradarbiavimas visose srityse, kurios yra aktualios Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenei.

              4.2. skaidrumas – Savivaldybės institucijų veiklos aiškumas gyventojams, priimamų sprendimų derinimas nepažeidžiant gyvenamos vietos bendruomenių organizacijų interesų bei atskirų gyventojų teisių;

            4.3. viešumas – svarbios ir aktualios informacijos apie viešuosius Savivaldybės reikalus operatyvus pateikimas VBA.

             4.4. visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmime – VBA įtraukimas į sprendimų projektų rengimą, konsultavimasis.

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

5. Savivaldybė įsipareigoja:

5.1. skatinti organizacijų, tenkinančių gyventojų poreikius ir sprendžiančių gyvenamos vietos bendruomenės problemas, kūrimąsi ir veiklą;

5.2. parengti ir suderinus su bendruomenėmis, įgyvendinti bendruomenių veiklos plėtros politiką;

5.3. sudaryti sąlygas VBA dalyvauti formuojant Savivaldybės bendruomenių veiklos plėtros politiką ir deleguojant bendruomenių atstovus  į Savivaldybės tarybos sudaromas komisijas, darbo grupes ir kitas struktūras;

5.4. teikti Vilniaus bendruomenėms informaciją apie Savivaldybės svarstomus svarbius ir aktualius Vilniaus bendruomenėms klausimus bei sudaryti galimybę VBA atstovams dalyvauti svarstant minėtus klausimus ir teikti savo sprendimų projektus. Svarbiais bendruomenėms projektais laikomi teritorijų planavimo, statybų, transporto ir kitos viešosios infrastruktūros plėtros bei kaitos projektai;

5.5. skelbti ir nuolat atnaujinti Savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt. informaciją apie bendruomenes ir jų veiklą, tuo tikslu išskirdama atskirą VBA tinklavietę;

5.6. sudaryti sąlygas VBA tiesiogiai dalyvauti rengiant sprendimų projektus, organizuojant viešas gyventojų apklausas, sueigas ir viešą peticijų nagrinėjimą;

5.7. įtraukti VBA į savivaldybės rengiamų ES projektų svarstymus;

5.8. kartu su VBA parengti ir įgyvendinti bendruomenių centrų (biurų) kūrimo strateginį planą;

5.9. įtraukti VBA atstovus į Vietos veiklos grupes.

6. VBA įsipareigoja:

6.1. ugdyti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, skatinti savanorišką veiklą;

6.2. atstovauti Vilniaus miesto, vietos bendruomenių interesams;

6.3. teikti Savivaldybės institucijoms informaciją apie bendruomenių poreikius, veiklos prioritetus bei tikslus;

6.4. įtraukti bendruomenes į ekonominę, socialinę, kultūrinę, aplinkosauginę ir sveikatinimo veiklą;

6.5. skleisti informaciją apie pilietinę ir  vietos savivaldą, skatinti žinių visuomenės plėtrą;

6.6. atstovauti atskiriems gyventojams valdžios institucijose, įgyvendinant teisėtus piliečių interesus.

6.7. skleisti bendruomenėms informaciją apie Savivaldybės priimamus sprendimus.

6.8. dalyvauti miesto aplinkosaugos/aplinkotvarkos projektuose, skatinti bendruomenių aplinkosauginį švietimą;

6.9. dalyvauti miesto saugumo ir saugios kaimynystės programose, skatinti saugios kaimynystės bendruomenių kūrimąsi;

6.10.  vykdyti gyvenamųjų vietų gerbūvio ir infrastruktūros stebėseną, savalaikiai informuoti Savivaldybę apie miesto bendruomenių infrastruktūros ir gerbūvio poreikius;

6.11. Tiesiogiai ar per atstovus dalyvauti miesto teritorijų planavimo, statybų, viešosios infrastruktūros projektų svarstyme, rengime, teikti pasiūlymus. 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

              7. Ši Sutartis sudaroma ketveriems metams ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Prireikus Sutartis gali būti pakeista ar papildyta bet kurios iš Sutarties šalių iniciatyva abiejų šalių raštišku susitarimu. Nei vienai iš šalių nepranešus apie Sutarties nutraukimą likus mėnesiui iki Sutarties galiojimo pabaigos, Sutartis laikoma pratęsta naujam ketverių metų terminui.

8. Sutartis gali būti nutraukta tik bendru rašytiniu šalių susitarimu. 

             9. Sutartis sudaryta 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            10. Už Sutartyje numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo koordinavimą atitinkamai atsako Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Savivaldos plėtojimo, ryšių su visuomene ir viešosios tvarkos komitetas ir VBA taryba.

                                                         V. ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Vilniaus miesto savivaldybė                                                Vilniaus bendruomenių asociacija

 

Konstitucijos pr. 3, LT-08207 Vilnius                            Konstitucijos pr. 3, LT-08207 Vilnius

 

Įmonės kodas 188710061                                                  Įmonės kodas 302329549

 

Tel.                                                                                     Tel. +37068737695

 El.p.:                                                                                  El. p.: vilniaus@bendruomenes.lt

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės meras                                 Vilniaus bendruomenių asociacijos pirmininkas

 

Artūras Zuokas                                                                   Rimantas Micka

 

AV                                                                                      AVParašė: Administracija       Data: 2015-02-17       Grįžti atgal
Background Background Background